Kódex postupov pre európsku štatistiku

Kódex postupov pre európsku štatistiku je základným kameňom spoločného rámca kvality Európskeho štatistického systému. Vychádza zo 16-tich zásad, ktoré sa týkajú inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a štatistických výstupov:
 
Inštitucionálne prostredie
 • Odborná nezávislosť
 • Koordinácia a spolupráca
 • Oprávnenie na zber údajov a prístup k údajom
 • Primeranosť zdrojov
 • Záväzok ku kvalite
 • Štatistická dôvernosť a ochrana údajov
 • Nestrannosť a objektívnosť

Štatistické procesy
 • Správna metodika
 • Vhodné štatistické postupy
 • Zamedzenie nadmernej záťaži respondentov
 • Efektívnosť vynaložených nákladov

Štatistické výstupy
 • Relevantnosť
 • Presnosť a spoľahlivosť
 • Včasnosť a časová presnosť
 • Koherentnosť a porovnateľnosť
 • Prístupnosť a zrozumiteľnosť

Súbor ukazovateľov osvedčených postupov a štandardov pre jednotlivé zásady poskytuje usmernenia ako tento kódex uplatňovať v praxi, čím sa zvyšuje transparentnosť v rámci Európskeho štatistického systému.
 
Štatistické orgány, medzi ktoré patria štatistický orgán Európskej únie (Eurostat), národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, sa zaväzujú, že budú dodržiavať Kódex postupov pre európsku štatistiku.
 
Aktuálna verzia Kódexu postupov pre európsku štatistiku z roku 2017 reaguje na posledné zmeny a inovácie v rozvoji, tvorbe a šírení oficiálnych štatistík v európskom štatistickom systéme i mimo neho, medzi ktoré patria nové zdroje údajov, využívanie nových technológií, modernizácia právneho rámca a výsledky partnerských preskúmaní týkajúcich sa vykonávania kódexu postupov.


Dátum poslednej aktualizácie: 02.02.2021