Vyhlásenie o prístupnosti

Národné centrum zdravotníckych informácií má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.
 
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.nczisk.sk.
 
Stav súladu
 
Toto webové sídlo nie je v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.
 
Neprístupný obsah
 
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Niektorý netextový obsah (napr. infografiky), ktorý je poskytnutý používateľovi, nemá textovú alternatívu, ktorá slúži na jeho popis. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Na prístup ku informáciám o kontrolnej činnosti sa využíva CAPTCHA na potvrdenie, že k obsahu pristupuje človek a nie počítač. Captcha nie je v súčasnosti použiteľná pre nevidiacich. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Videozáznamy sú vložené ako odkaz na službu youtube.com, nespĺňajú Pravidlo 1.2 Dynamické multimediálne prvky:
   • Pre samostatný vopred nahratý video záznam sa neposkytuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam (Nahratý vopred)]
   • Pre niektorý vopred nahratý zvukový záznam sa v synchronizovaných médiách neposkytujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)]
   • Pri synchronizovaných médiách sa pre dynamické multimediálne prvky alebo audiokomentár vopred nahratého video záznamu neposkytuje alternatíva, okrem prípadov, keď médium predstavuje multimediálnu alternatívu pre text a je tak jasne označené. [Kritérium úspešnosti 1.2.3 Audiokomentár alebo alternatívne médium (nahratý vopred)]
   • Titulky sa v synchronizovaných médiách neposkytujú pre celý zvukový obsah vysielaný v priamom prenose. [Kritérium úspešnosti 1.2.4 Titulky (priamy prenos)]
   • Pre vopred nahratý video obsah sa v synchronizovaných médiách neposkytuje audiokomentár. [Kritérium úspešnosti 1.2.5 Audiokomentár (nahratý vopred)]
  • Informácie, štruktúra a vzájomné vzťahy vyjadrované prostredníctvom prezentácie nie sú vždy odvoditeľné z kódu alebo k dispozícii v textovej forme. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Správne poradie čítania prezentovaného obsahu nie je vždy možné odvodiť z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Pokyny poskytované pre správne pochopenie obsahu a prácu s ním sú v niektorých prípadoch založené na zmyslovom vnímaní jednotlivých prvkov. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
  • Účel vstupného poľa, napríklad vo formulároch, nie je vždy odvoditeľný z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Farba sa pri hypertextových odkazoch používa ako jediný vizuálny prostriedok na poskytovanie informácií, označovanie akcie, vyvolávanie reakcie alebo na rozlišovanie vizuálneho prvku. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov nemá vždy kontrastný pomer najmenej 4,5:1. Texty písané zväčšeným písmom a obrázky takéhoto textu v niektorých prípadoch nemajú kontrastný pomer najmenej 3:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast ]
  • Bez straty obsahu alebo funkčnosti nie je vždy možné zväčšiť text bez použitia asistenčných technológií až do 200 %. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
  • Text vo forme obrázkov sa v niektorých prípadoch používa na sprostredkovanie informácií namiesto textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Pri nastavení režimu responzívneho zobrazenia dochádza v niektorých prípadoch k posúvaniu obsahu v dvoch smeroch. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
  • Polia vo formulároch nemajú voči pozadiu dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Pri výberoch v rozbaľovacích ponukách nie sú niektoré položku úplne viditeľné. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
  • Rozbalené položky navigácie prekrývajú obsah a nie je možné ich skryť resp. zbaliť pomocou tlačidla ESC – nie je k dispozícii mechanizmus na odmietnutie dodatočného obsahu bez presunu kurzora alebo zamerania pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
  • Niektoré funkcie obsahu, najmä zadávanie dátumu do formulárov, nie je možné ovládať cez klávesnicu. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
  • Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu (napríklad menu), ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Niektoré webové stránky (prihlásenie a odhlásenie, alebo formuláre) nemajú definovaný názov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Pri vypĺňaní formulára nie je správne nastavené poradie. [Kritérium úspešnosti 2.4.3 Poradie prechádzania medzi prvkami]
  • Texty odkazov na niektorých častiach webovej stránky nie sú zmysluplné. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Nedodržanie zaužívanej hierarchie nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
  • Používateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice neponúka režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
  • PDF dokumenty zverejnené na webovej stránke, nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
  • Pri niektorej pasáži alebo fráze v obsahu nie je jazyk odvodený z kódu. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • Pri niektorých častiach nemá používateľ možnosť odoslať zmeny nastavenia prvkov [Kritérium úspešnosti 3.2.2 Vstup používateľa]
  • V niektorých častiach webovej stránky sa nenachádza bočná navigácia. [Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná navigácia]
  • V niektorých formulároch (napr. pri vytváraní účtu) nie sú vyznačené chybne vyplnené položky, resp. informácie o chybne vyplnených položkách sú zmätočné a duplicitné. Zároveň nie je možné daný prvok zamerať. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
  • V niektorých prípadoch sa neposkytujú menovky a pokyny. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
  • Ak sa automaticky zistí chyba pri zadávaní a sú známe návrhy na jej korekciu, tieto návrhy sa poskytnú používateľovi. Návrhy na opravu chyby sa však nezobrazujú užívateľsky komfortným spôsobom. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
  • Webové stránky obsahujú duplicitu pre hodnoty elementu ID. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Pri prvkoch používateľského rozhrania, (ako sú napr. prvky formuláre, odkazy alebo prvky generované skriptami), nie je vždy možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. Stavy, vlastnosti a hodnoty a hlásenia o týchto zmenách nie sú dostupné pre nástroje používateľa, vrátane asistenčných technológií. Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
  • Stavové správy nie sú vždy v obsahu odvodené z kódu pomocou funkcie alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií bez potreby zamerania. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
 • Toto vyhlásenie bolo vypracované 21.09.2021.
 • Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo hodnotené a posúdené treťou stranou v roku 2021.
 • Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 22.9.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie
 • V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: web@nczisk.sk. Správcom webového sídla a jeho prevádzkovateľom je Národné centrum zdravotníckych informácií Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie
 • V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice (EÚ) 2016/2012, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk
 • Naposledy zmenené: 21.09.2021
 • Rok vytvorenia: 2011

Voliteľný obsah
 • Národné centrum zdravotníckych informácií má za to, že svojim webovým sídlom by mohlo priniesť lepšiu a vyššiu mieru digitálnej prístupnosti, ako aj nové riešenie ohľadom prístupnosti. Z uvedeného dôvodu má Národné centrum zdravotníckych informácií za cieľ nielen odstrániť zhodnotenia výsledku monitorovania prístupnosti webového sídla z roku 2021, ale v dnešnej dobe intenzívne pracuje aj na koncepcii úpravy webových stránok a zlúčenie týchto pod jedno hlavné webové sídlo.

Dátum poslednej aktualizácie: 22.09.2021