Medzinárodná spolupráca

Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré je zriadené s cieľom budovania materiálnej a odbornej bázy pre zabezpečenie rozvoja zdravotníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky a poskytovania knižnično-informačných služieb v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva v Slovenskej republike je partnerom pre analogické inštitúcie v zahraničí.

V oblasti zdravotníckej štatistiky, NCZI na medzinárodnej úrovni spolupracuje s:

  • EUROSTAT-om v oblasti úloh vyplývajúcich zo vstupu SR do EÚ a súvisiacich s kapitolou 12 Štatistika
  • WHO v oblasti medzinárodnej porovnateľnosti zdravotníckych ukazovateľov
  • OECD v oblasti OECD Health Data, Indikátorov kvality a SHA
  • EMCDDA v oblasti drog a drogovej závislosti
 
Spolupráca zahŕňa pravidelné poskytovanie vyžiadaných údajov zo slovenského zdravotníctva Európskej komisii, Svetovej zdravotníckej organizácii, OECD, Svetovej banke, Unicefu a sprostredkovanie zdravotníckych údajov iných krajín, spravovaných v uvedených medzinárodných inštitúciách.
Výmena údajov by nebola efektívna bez analyzovania definícií a harmonizácie požadovaných ukazovateľov. NCZI disponuje odborníkmi, ktorí participujú vo viacerých medzinárodných pracovných skupinách a projektoch, ktoré tvoria metodiky pre kompatibilné štatistické výstupy.
 
V oblasti knižnično-informačných služieb, Slovenská lekárska knižnica na medzinárodnej úrovni spolupracuje s WHO ako Dokumentačné stredisko Svetovej zdravotníckej organizácie.

PROJEKTY

Národné centrum zdravotníckych informácií sa v rámci svojej činnosti zapojilo do projektov:


Dátum poslednej aktualizácie: 29.06.2023