Elektronické zdravotníctvo

Logo - ezdravie
Národné centrum zdravotníckych informácií je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.
 
Cieľom elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov. Elektronické zdravotníctvo má zároveň priniesť výrazné finančné úspory, ktoré môžu byť využité v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
Zavádzanie elektronického zdravotníctva do praxe je dlhodobý proces a realizuje sa viacerými projektmi. Doteraz boli realizované projekty:
 
Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva (ESZ, známy aj ako eSO1) financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).
 
Cieľom projektu bolo:

  • vytvoriť a uviesť do prevádzky Národný portál zdravia – ako miesto s množstvom overených a aktuálnych informácií o zdraví, chorobách, liekoch, zdravotníctve a pod.; v prvej etape má byť portál naplnený základným obsahom,
  • vytvoriť systém pre nasadenie elektronickej zdravotnej knižky občana,
  • vytvoriť systém pre elektronické objednávanie najmä laboratórnych vyšetrení a očkovaní,
  • vytvoriť systém pre nasadenie elektronickej preskripcie a medikácie, čím sa postupne nahradí papierový recept elektronickým,
  • vytvoriť systém pre pripojenie informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) s národným riešením elektronického zdravotníctva.

Projekt Elektronické služby zdravotníctva bol ku dňu 21. 12. 2015 ukončený.
 
Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (ESZ-RFaRS) financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).
 
Základnými cieľmi projektu boli:

  • konsolidácia údajov liekovej a znalostnej databázy,
  • umožnenie správy a aktualizácie údajov liekovej a znalostnej databázy,
  • rozšírenie bezpečnostných mechanizmov pre ochranu osobných údajov osobitnej kategórie rozšírenej funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva,
  • nové funkcionality elektronických služieb zdravotníctva.

Projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb bol ku dňu 21. 12. 2015 ukončený.
 
Problematika elektronického zdravotníctva je natoľko rozsiahla, že si vyžiadala zriadenie samostatnej internetovej stránky www.ezdravotnictvo.sk
 
Dátum poslednej aktualizácie: 6.12.2017